Vedrørende fortrolighed og behandling af data:

Den Europæisk dataforordning fra 25/5-2018, The General Data Protection Regulation (GDPR), kræver, at jeg informerer dig om følgende:

Tavshedspligt og journalpligt

Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det, vi taler om.

Jeg må ikke udlevere journalen til andre end dig uden dit samtykke. Jeg har pligt til at opbevare din journal sikkert og fortroligt.

Informationer om dig og formålet

Med henblik på at føre korrekt journal, er det lovpligtigt, at jeg noterer dit fulde navn, din adresse og din fødselsdato.

Jeg beder desuden om din mailadresse og dit telefonnummer med henblik på kommunikation af ikke-personfølsom karakter.

Udover de oplysninger, du selv fortæller i min praksis, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre via sikre tjenester, f.eks. via din sundhedsforsikring eller læge. Det drejer sig om informationer, som du selv har samtykket til må videregives.

Jeg noterer udelukkende hovedpunkterne i det, vi taler om samt oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for samtaleterapi, behandling og rådgivning.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og til de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg registrerer desuden oplysninger om dig (som navn og adresse) til brug for afregningsformål i mit regnskabsprogram (Dinero).

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Jeg kan blive bedt om at udfærdige erklæringer og udtalelser til f.eks. forsikringsselskaber, jobcentre og øvrige forvaltninger (mod honorar svarende til længde og formål). En erklæring indeholder kun de oplysninger, som er relevante for det formål, den skal tjene. Du vil i udgangspunktet blive informeret om en sådan udtalelse eller erklæring, og du vil få den til gennemlæsning inden den sendes samt mulighed for at indføje eventuelle kommentarer.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis dit forløb eller din behandling hos mig helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune, et forsikringsselskab eller arbejdsplads, vil jeg også videregive oplysninger til den, der betaler. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for betaling af dit forløb og dine behandlinger.

Hvis du gør mig opmærksom på, at du er medlem af Sygesikringen ”Danmark”, kan jeg med dit samtykke indberette dine behandlinger til dem således, at du modtager tilskud på din konto. Dette kræver at du oplyser mig dit cpr-nummer.

I helt særlige tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysnings- og underretningspligt for at forebygge eventuel skade.

Opbevaring af oplysningerne

Journalnotater og oplysninger om dig opbevares sikkert og det er lovpligtigt at disse gemmes i 5 år fra det seneste notat. I særlige tilfælde kan oplysninger om dig opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Lovgrundlaget for min praksis og muligheden for at klage

Hvis du er utilfreds med behandlingen i min praksis, vil jeg gerne vide det, og have mulighed for at rette op på utilsigtede hændelser. Dette gælder også, hvis du er utilfreds med den måde, jeg håndterer oplysninger om dig.

Lovgrundlaget for autoriserede psykologers praksis findes i Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser samt i EU’s persondataforordning. Det er Psykolognævnet via Ankestyrelsen, der løbende fører tilsyn med psykologer og hvortil der kan klages over behandling hos psykologer. Klager over håndtering af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående data- og fortrolighedspolitik, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Praksis for fortrolighed og håndtering af data opdateres løbende jf. gældende lovgivning og bekendtgørelser på området.

Seneste opdatering: 14.08.2022.